Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies ohľadom spracovania osobných údajov môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Pohoncentrum

 

Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto internetovom obchode sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a príslušnými zákonmi NRSR:

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa;

č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.;

č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku

Predávajúci zverejní na svojej stránke telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo faxu, a kontaktnú adresu, sídlo a identifikačné údaje.

Platná cena tovaru alebo služby je cena uverejnená v eshope v momente objednávky. Zmena ceny predávajúcim po objednávke je možná len v prípade podstatnej zmeny nákupných cien predajcu. Predajca musí kupujúceho oboznámiť s touto zmenou preukazným spôsobom do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky a kupujúci má právo od zmluvy ustúpiť alebo potvrdiť zmenenú cenu. Túto skutočnosť musí kupujúci oznámiť predávajúcemu a dodanie tovaru sa uskutoční až keď túto zmenu kupujúci potvrdí.

Náklady na dopravu, prípadne iné náklady, spojené s predajom a zasielaním závisia od celkovej hmotnosti, rozmerov tovaru a výšky celkovej ceny. Cenník dopravy je uverejnený na stránke predajcu. Predajca je povinný po obdržaní objednávky informovať kupujúceho o celkovej výške nákladov za dopravu a celkovej cene za objednaný tovar primeraným spôsobom, najčastejšie e-mailom, ešte pred dodaním tovaru.

V prípade objednávky tovaru nezahrnutého v ponuke predávajúceho, alebo tovaru, upravovanému podľa požiadaviek kupujúceho, môže predávajúci po vzájomnej dohode požadovať zálohovú platbu. Na takto upravovaný tovar (napr. garážová brána na mieru) sa nevzťahuje možnosť odstúpenia od zmluvy podľa posledného odseku bodu 2,  a dodacie podmienky sa riadia osobitnou dohodou pre daný obchodný prípad.

Pri objednávke tovaru cez e-shop je zaslaný kúpujúcemu automaticky generovaný e-mail, ktorý informuje o prijatí objednávky. O celkovej cene objednávky vrátane dopravy a ďalších nákladov, dodacích lehotách, prípadne ďalších dodacích podmienkach, v ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, predávajúci informuje kupujúceho do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky. Do toho istého termínu dvoch pracovných dní informuje predávajúci kupujúceho o nemožnosti dodať tovar z dôvodu nedostupnosti, prípadne iných dôvodov. Ak je kupujúcim fyzická osoba - nepodnikateľ, ďalej len spotrebiteľ, predávajúci poskytne spotrebiteľovi informáciu o  jeho práve odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru a o podmienkach a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Predávajúci znáša dôkazné bremeno ohľadom splnenia si vyššie uvedených  informačných povinnosti.

Dodanie tovaru

 1. Dodanie tovaru je možné osobným odberom alebo jeho zaslaním prepravnou službou
 2. Všeobecná dodacia lehota je 2 – 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O presnom termíne dodávky bude kupujúci informovaný e-mailom pri potvrdení objednávky.
 3. V prípade zmeny dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Ak mu dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru.
 4. Dopravné je účtovaný poplatok podľa platného cenníka, uvedeného na stránke v záložke "Doprava". Informácia o cene dopravy odošle predávajúci kupujúcemu e-mailom  spolu s ďalšími informáciami o dodávke.

Platenie tovaru

 1. Pri prevzatí tovaru osobne platba poštovou poukážkou.
 2. Pri zaslaní tovaru na dobierku úhrada pri prevzatí tovaru prepravnej službe. Poplatok za dobierku je 1,66€ bez DPH
 3. Úhrada predfaktúrou
 4. iné spôsoby úhrady po vzájomnej dohode.

Záruka

 1. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja v zmysle platných predpisov
 2. V prípade, že kupujúci je montážna alebo obchodná firma, ktorá tovar ďalej predáva, začína plynúť záručná doba po troch mesiacoch odo dňa predaja v internetovom obchode, alebo odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, ak tento predaj nastal skôr.
 3. Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie pôsobením vyššej moci, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou produktov.

Reklamácie

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení.
 2. Reklamácia musí obsahovať kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu
 3. Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
 4. V prípade zasielania reklamovaného tovaru musí balík obsahovať náležitosti podľa bodu 6 c) a reklamovaný tovar aj s príslušenstvom podľa predchádzajúcej dohody.
 5. Spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 6. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu podľa cenníka
 7. v prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy.

Ostatné ustanovenia

 1. Osobné údaje kupujúceho sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúceho budú používané výhradne v súvislosti s daným obchodným vzťahom.
 2. V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare.
 3. Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V tomto prípade je povinný vrátiť všetok tovar neporušený a v pôvodnom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu.
 4. Spätne zasielaný tovar z dôvodu reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy nebude prijatý, ak bude zaslaný na náklady predávajúceho, alebo ako dobierka.
 5. Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu.
 7. Pokiaľ nie je uvedené inakšie, platia príslušné ustanovenia Občianskeho a obchodného zákonníka a ostatných zákonov, uvedených v bode 1.

 

V Banskej Bystrici, 3.8.2015

Ing.Juraj Šmarda
konateľ spol.